Logo Soroptimist International Antwerpen

Pagina - Geschiedenis

Soroptimist International is a worldwide organisation for women in management and professions, working through service projects to advance human rights and the status of women. Club Antwerpen is the first club in Belgium and celebrated its 75th anniversary during the of April 14th, 15th and 16th of 2005.. Club Antwerpen has some 60 members all representing a different profession.


Logo 75 jaar SI Antwerpen


SI Antwerpen viert haar 75-jarig bestaan
met verschillende activiteiten


SI Antwerpen viert op 12 April 2005 haar 75ste verjaardag tijdens een ontvangst op het Stadhuis van Antwerpen


Ets Stadhuis thv 75 jaar SI Antwerpen

Receptie op Stadhuis op dinsdag 14 april 2005 tgv

75ste verjaardag van Soroptimist in Antwerpen en België

Gastheer: Schepen Tuur Van Wallendael

Toespraak Voorzitter SI Antwerpen


  Geachte heer Schepen van de Stad Antwerpen,


Allereerst ons aller hartelijke dank voor de ontvangst hier op het Stadhuis vandaag, precies 75 jaar dag op dag dat de eerste Soroptimistclub in Antwerpen werd opgericht.

75 jaar geleden voelden heel wat vrouwen in Amerika en in Europa de behoefte om zich te verenigen.
Wetten stemmen, regeren en bedrijven leiden was het privilege van mannen, vrouwen hadden trouwens geen toegang tot een opleiding, zij het binnen of buiten de familiekring.

De eerste wereldoorlog luidde een belangrijke verandering in; de mannen trokken naar het front en vrouwen zetten zich actief in
    - als vrijwilliger om in de ziekenhuizen soelaas te brengen aan de gewonden, naast de weldadigheidsverenigingen, die voedsel en kleding bezorgden aan de minst bedeelden in de maatschappij.
      - of om in het bedrijfsleven de mannen te vervangen.

Door die stimulerende ervaringen hadden vele vrouwen het wel moeilijk om zo maar terug te treden uit de dynamiek van het bedrijfsleven toen de oorlog afgelopen was, en velen bleven dan ook actief.
Een man, Stuart Morrow zou een belangrijke rol spelen bij de vorming van Soroptimist. Zijn beroep was het organiseren van mannelijke serviceclubs naar het voorbeeld van Rotary. Op een zekere dag bezocht Stuart Morrow een school voor secretariaatsopleiding in Oakland, Californië, en groot was zijn verbazing toen hij ontdekte dat deze instelling geleid werd door een vrouw, Adelaide E. Goddard. Na verschillende gesprekken opperde hij het idée om clubs voor vrouwen te organiseren op basis van hun professionele activiteit. Hij slaagde erin om met een tiental vrouwen de eerste Soroptimist club te stichten op 3 october 1921, te Oakland, met 80 leden.

Praktisch terzelfdertijd werd een gelijkaardige vrouwenclub opgericht in Bristol met de naam Venture club; in 1924 was Stuart Morrow actief in London en reisde hij door naar Parijs, waar hij Dr Suzanne Noël ontmoette. Suzanne Noël was een plastisch chirurge die gewonden uit de eerste werledoorlog opnieuw een gezicht bezorgde.
Dr Suzanne Noël droeg verder de idée uit in Europa en in Azië, tot in Peking (1935) en Kyoto toe (1936).
In Europa vond zij een stimulerende medezuster in de figuur van de Nederlandse Wijnaendts-Francken, journaliste die er in slaagde de eerste club in Nederland, Den Haag (1927) en vrij snel daarna club Amsterdam (1928) op te richten.

En nu naar Antwerpen . . .
Christine Bauss, directrice van de School voor Maatschappelijk Dienstbetoon/School voor gezinsopvoeding, ontmoette in 1929, in Londen, Mevrouw Wijnaendts-Francken tijdens een congres. Kennelijk werd daar tussen die twee ook over Soroptimist gesproken.
Eind 1929 neemt Christine Bauss als secretaris van een voorlopig comité contact op met mogelijke kandidaat-leden.
In januari 1930 begeeft Mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserinck uit den Haag zich naar Antwerpen, waar een diner wordt georganiseerd  ten huize van Mevrouw Emilie Speth, weduwe van Edouard Pecher, minister van koloniën en in aanwezigheid van Dr Garot, Marthe Hirsch, Christine Bauss, Marguerite Vermetten en Jenny Rolin, journaliste.

En dan gaat het snel, want  op 12 april 1930 wordt de eerste Soroptimist club in België, te Antwerpen opgericht. Makkelijk was het niet, heel wat kandidaten haakten nog af of keken de kat uit de boom voor deze nieuwigheid. In ieder geval telde de club een jaar later 31 leden.
Het eerste comité was samengesteld uit
      Marthe Hirsch, voorzitter, directrice industrielle bij Martougin
      Christine Bauss, vice-voorzitter, de directrice van de School voor Maatschappelijk Dienstbetoon
      Dr Marie-Madeleine Garot, secretaris, kinderarts
      H.L.Oboussier, penningmeester, wisselagent
Zij allen waren zeer opmerkelijke, dynamische vrouwen die ook later voor en na de tweede wereldoorlog een belangrijke rol zullen spelen  in de opbouw van Soroptimist niet alleen in België maar ook in Europa. Helaas moeten we dan wel Marthe Hirsch missen die zich het leven benam bij haar aanhouding tijdens de oorlog.

Thans tellen we in Antwerpen drie Soroptimistclubs, de twee andere clubs zijn hier vertegenwoordigd door hun voorzitter of afgevaardigde.
In België tellen we thans 55 clubs met 1500 leden verspreid over heel het land. Wereldwijd zijn er 90.000 leden en is Soroptimist geaccrediteerd bij de verschillende organen van de Verenigde Naties en bij de Raad van Europa.
We vieren onze 75ste verjaardag niet met een academische zitting terugblikkend naar het verleden, maar in de geest van de stichters organiseren wij aanstaande Zaterdag 16 april 2005  een congres om ons te bezinnen over de huidige positie van de vrouw in de samenleving waarbij aandacht gaat naar de problematiek rond Trafficking, een paneldiscussie met vertegenwoordigsters van verschillende vrouwenorganisaties, en met Minister Vervotte over waar staan wij nu, en er tenslotte aandacht wordt gevraagd voor de hoopvolle, alhoewel zeer langszame  evolutie van de vrouw in Afghanistan.

Ten slotte stellen we de 9 projecten in het Antwerpse en in het buitenland voor die wij speciaal voor deze gelegenheid willen steunen, hetzij,
        Kon-tiki,
        Het Raster
        Diesterwegs’ Hulpkas
        Kindervoeding
        Aromatherapie
        IVCA/YWCA
        Zenith
        Ex-kindsoldaten
        Het Vrouwenhuis te Istalif.

Ik ben zo vrij U hierbij een exemplaar aan te bieden van ons historieboekje “75 jaar Club Antwerpen opgetekend” door ere-conservator Mevrouw Jeannine Lambrechts als ook het programmaboekje voor het verjaardagsweekend van 15 to 17 april 2005.

Nogmaals onze hartelijke dank voor deze ontvangst op het Stadhuis, wat wij allen weten te waarderen als teken van erkentelijkheid voor 75 jaar verenigingsleven van vrouwen in Antwerpen.

Bea Rabe
Voorzitter
SI Antwerpen

14 april 2005

15 april 2005

16 april 2005

VZW Soroptimist International Club Antwerpen, Louislei 58, 2930 Brasschaat
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |